A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a alapján a következőket tesszük közzé.

Általános adatok

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A Fenntartói szakmai ellenőrzés időpontja 2020. július 2.     

5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 

A 2022. május 5-i intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2021    2019     2018     2017    2016    2015     2014      2013     2012       2011  

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

13. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Speciális közzétételi lista